KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TTRƯỜNG TH MƯỜNG SANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 01 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018 A. Đánh giá việc thực hiện…
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM 2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số:14/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018 Thực…
Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017

Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH…
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Số: 13/KH-THMS Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT ngày 23/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về công tác phòng, chống tham nhũng…
Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số: 06/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 08 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Hành động tăng trưởng xanh Trường Tiểu học Mường Sang giai đoạn…
Kế hoạch tháng 1/2018

Kế hoạch tháng 1/2018

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2018 A. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng 12/2017 I. Những việc đã làm được 1. Tư tưởng chính trị – Phẩm chất đạo đức. – Đa số CBGV, NV trong nhà trường chấp hành tốt…
Báo cáo công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCCHCN

Báo cáo công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCCHCN

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số: 88/BC-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mộc Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2016 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCC&CHCN Kính gửi: Bộ phận Thanh…