KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TTRƯỜNG TH MƯỜNG SANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 01 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2018 A. Đánh giá việc thực hiện…
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM 2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG Số:14/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018 Thực…