KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Số: 13/KH-THMS Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT ngày 23/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về công tác phòng, chống tham nhũng…