KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM 2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

Số:14/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2018;
Trường Tiểu học Mường Sang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2018 của Chính phủ – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và các văn bản có liên quan;
Tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện dân chủ thành một nếp văn hóa trong nhà trường. Tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh làm cơ sở để tiến tới hiện đại hóa nền hành chính.
2. Yêu cầu
– Hiệu trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Thực hiện đầy đủ chế đọ thông tin báo cáo.
– Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học 2017 – 2018. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng.
II. NỘI DUNG
1. Thực hiện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung về dân chủ trong nhà trường theo quy định tại Nghị định sô 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Pháp lệnh hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Thực hiện kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ trong nhà trường góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; tập trung triển khai kế hoạch thực hiện “ Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018- 2022”.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp cuả nhân dân, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động củuảnhà trường.
6. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả điều hành của ban giám hiệu đối với các hoạt động của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai và báo cáo.
7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; thực hiện tốt việc tiếp và giải quyết những kiến nghị của phụ huynh đối với các hoạt động của nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018 tới toàn thể CB,GV,NV.
– Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BNV; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đến cán bộ, công chức, viên chức; để cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
– Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ; chỉ đạo duy trì các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong nhà trường.
– Phối hợp với ban chấp hành công đoàn đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BNV; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và các văn bản liên quan.
Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2018. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận :
– Chi bộ
– BGH
– Lưu trường HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuý