Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH  MƯỜNG SANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số: 20/KH- THMS Mường Sang, ngày 15 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 2017

 

Kính gửi: Bộ phận Thanh traPhòng giáo dục và Đào tạo Mộc Châu.

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-PGD&ĐT ngày 03/02/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017;

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của trường Tiểu học Mường Sang. Trường tiểu học Mường Sang xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm và nhiệm vụ chính trị của ngành; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng các hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với giáo viên, học sinh trong nhà trường; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

 1. Yêu cầu

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đề cao ý thức tự giác, chủ động học tập, tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện thường xuyên liên tục, kịp thời tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính của nhà trường và góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng an ninh của địa phương.

Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với việc triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương.

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối với viên chức nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục.
 3. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày phổ biến văn bản pháp luật” hàng tháng, Ngày Pháp luật năm 2017 theo sự chỉ đạo của cấp trên và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp.
 5. Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
 6. Đối với từng nhóm đối tượng, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như sau:

5.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức:

– Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các quy định của pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND-UBND tỉnh, huyện liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục, đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

5.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng:

Phổ biến một số kiến thức pháp luật cơ bản gắn với cuộc sống, học tập của các em; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em như: Quyền và nghĩa vụ học tập; quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…

 

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Thời gian Nội dung Người thực hiện Hình thức tổ chức
Tháng 2 – Xây dựng kế hoạch triển khai trong HĐSP nhà trường- Nghiên cứu Thông tư 22 về thực hiện đánh giá học sinh.

– Triển khai Luật giao thông đường bộ.

– Tổ chức thi Tìm hiều về An toàn giao thông

– Hiệu trưởng- P.Hiệu  trưởng – Triển khai- Tổ chức tập huấn

– Tuyên truyền

– Tổ chức hội thi

Tháng 3 – Tiếp tục triển khai Thông tư 22 về thực hiện xây dựng đề kiểm tra, thực hiện đánh giá học sinh.- Tìm hiểu về  Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009 – P. Hiệu trưởng

– Hiệu trưởng

– Tập huấn

– Giới thiệu để CBGV, NV tìm hiểu

Tháng 4 –  QĐ số 14/2007 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn nghề nghiệp GV TH;
– Thông tư 14/2010 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn hiệu trưởng trường TH.
– Hiệu trưởng – Tổ chức học tập
Tháng 5 – QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 ban hành quy định, tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ HTNV…- Luật khiếu nại tố cáo. – Hiệu trưởng – Triển khai tại cuộc họp

– Giới thiệu để CBGV, NV tìm hiểu

Tháng 8 – Điều lệ trường Tiểu học- Văn bản quy định về khung thời gian, nhiệm vụ năm học

– Luật viên chức ( một số điều có liên quan)

– Hiệu trưởng – Tổ chức học tập

– Giới thiệu để CBGV, NV tìm hiểu

Tháng 9 – Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.- Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện GD – Hiệu trưởng – Triển khai tại cuộc họp
Tháng 10 – Luật Dân số 2011- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng – CT CĐCS- Hiệu trưởng

 

– Tuyên truyền- Giới thiệu một số điều, Khoản có liên quan
Tháng 11 – Luật tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông – Hiệu trưởng – Giới thiệu để CBGV, NV tìm hiểu
Tháng 12 – Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em –  CT CĐCS – Giới thiệu một số điều, Khoản có liên quan

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.

– Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.

– Xây dựng kế hoạch của đơn vị và báo cáo về phòng GD&ĐT; Tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua Văn phòng tổng hợp vào tháng 5 và tháng 10/2017.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm  2016, 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhà trường, nhất là các lĩnh vực về chế độ chính sách, thâm niên cho nhà giáo chế độ thai sản, chế độ nghỉ phép….

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và việc xây dựng tủ sách pháp luật của trường Tiểu học Mường Sang. Xin kính trình!

 Nơi nhận:

– PGD&ĐT;

– Lưu.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Thị Thúy