KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018

Số: 13/KH-THMS Mường Sang, ngày 25 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT ngày 23/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu;
Trường Tiểu học Mường Sang xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phòng chống tham nhũng. Yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật với tất cả các đối tượng vi phạm.
Nâng cao trách nhiệm của CBCC, VC trong nhà trường về ý thức trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ.
2. Yêu cầu
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng tới toàn thể công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN;
Thực hiện phòng, chống tham nhũng được tiến hành đồng bộ từ Hiệu trưởng đến cán bộ, công chức, viên chức gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG
1. Việc triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về PCTN của các cấp đến tất cả CBCC, VC
Quán triệt các nội dung văn bản:
– Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;
– Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
– Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 3/1/2014 Bộ chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản;
– Nghị định số 107/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
– Nghị định số 78/2013/NĐ- CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và TT 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
– Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
– Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và các nội dung Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;
2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
2.1. Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà trường.
– Nhà trường thực hiện công khai hoạt động:
+ Công tác cán bộ
+ Chất lượng giáo dục toàn diện.
+ Công tác tài chính
+ Mua sắm , tu sửa
+ Các HĐ chuyên môn.
– Hình thức công khai: Công bố tại cuộc họp của nhà trường; niêm yết tại bảng tin; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.
– Thời điểm, đối tượng được công khai: Thực hiện đối với từng nội dung theo quy định của từng lĩnh vực.
– Đối tượng công khai: CBCC, VC trong nhà trường.
2.2. Nội dung công khai, minh bạch đối với từng lĩnh vực như sau:
a) Trong hoạt động tài chính.
– Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ; công khai số liệu dự toán và quyết toán theo đúng Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai các khoản thu đối với người học; các chế độ, chính sách của cán bộ, giáo viên và học sinh.
– Công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình mục tiêu (nếu có).
– Thời gian công khai: Hàng năm.
– Đối tượng công khai: CBCC, VC trong nhà trường.
b) Trong mua sắm công, xây dựng cơ bản.
– Được thực hiện theo quy trình đầu tư, mua sắm tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/211 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.
– Thời gian công khai: Hàng năm khi được giao dự toán và theo kế hoạch triến khai được duyệt.
– Đối tượng công khai: CBCC, VC trong nhà trường.
c) Trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân.
– Công khai thủ tục hành chính để giải quyết; công khai thời hạn giải quyết; công khai trình tự, thủ tục giải quyết; công khai kết quả giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
– Thời gian công khai: Thường xuyên.
– Đối tượng công khai: Các tổ chức và cá nhân
d) Trong công tác tố chức, cán bộ.
– Công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác.
– Đối tượng công khai: Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và đối tượng có nhu cầu tham gia dự tuyển trong công tác tuyển dụng.
3. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
– Thực hiện xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chê quản lý, sử dụng tài sản công…) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.
4. Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử củaCBCC, VC.
– Xây dựng, quán triệt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong nhà trường.
– Công khai quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức để phụ huynh giám sát việc chấp hành.
– Kiểm tra, xử lý đối với người vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
– Thời gian công khai: Thường xuyên.
– Đối tượng công khai: các tổ chức, cá nhân.
5. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
– Xây dựng kế hoạch, công khai kế hoạch, thực hiện nguyên tắc và những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đối vị trí công tác.
– Động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quyết định chuyển đổi vị trí công tác.
– Thời gian công khai: Hàng năm.
– Đối tượng công khai: CBCC, VC trong nhà trường.
6. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
– Tổ chức, thực hiện quy định kê khai tài sản, thu nhập: Lập danh sách và thông báo danh sách người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quản lý và sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập.
– Thời gian công khai: Hàng năm.
– Đối tượng công khai: CBCC, VC trong nhà trường.
7. Thực hiện cải cách hành chính.
– Thực hiện cải cách, hoàn thiện các thủ tục hành chính;
– Thực hiện bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực GD.
8. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong nhà trường.
– Xem xét, xử lý trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do người đó quản lý theo quy định tại Điều 55 Luật Phòng, chống tham nhũng.
– Xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai trước hội đồng nhà trường. Công khai Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của nhà trường trên trang Website của Trường Tiểu học Mường Sang.
– Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phòng ngừa và phát hiện tham nhũng tại đơn vị.
– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm với cấp trên theo quy định.
Trên đây là kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Trường Tiểu học Mường Sang. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện,/.

Nơi nhận:
– Thanh tra NN huyện (b/c)
– Phòng GD&ĐT (b/c);
– Website trường;
– Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thúy