Báo cáo công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCCHCN

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

Số: 88/BC-THMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO

Công tác tuyên truyền hưởng ứng tháng PCCC&CHCN

Kính gửi: Bộ phận Thanh tra – Tiếp Công dân phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu

Thực hiện Công văn số 35/PGD&ĐT ngày 21/01/2016 của phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH năm 2016; Công văn số 349/PGD&ĐT ngày 09/8/2016 của phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

Căn cứ vào kết quả tổ chức thực hiện trường Tiểu học Mường Sang báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Công tác triển khai văn bản PCCC CNCH tại nhà trường.
– BGH họp, thống nhất nội dung tuyên truyền tại nhà trường căn cứ trên cơ sở công văn chỉ đạo của cấp trên.

– Cử 01 đ/c phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung tuyên truyền, giám sát việc thực hiện.

– Đối với CB,GV,NV tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng trong tháng 9/2016.

– Đối với HS tổ chức tuyên truyền tập trung trong buổi chào cờ đầu tuần ngày và thường xuyên nhắc nhở HS trong các tiết sinh hoạt lớp.

Công tác tuyên truyền.
2.1. Đối với CBGV, NV

– Tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng cháy, chữa cháy

– Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

– Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ – CP;

– Nghị định số 123/2005/ND-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy;

– Chỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đặc biệt là với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy.

2.2. Đối với HS.

– Tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn tại lớp.

– Không sử dụng diêm, bật lửa … nghịch ở trường, lớp.

Việc kiện toàn đội PCCC của nhà trường.
– Nhà trường đã thực hiện ban thành lập Đội PCCC của trường gồm 11 thành viên.

– Ban hành nội quy PCCC trong nhà trường.

– Xây dựng các phương án PCCC

Việc rà soát các trang thiết bị PCCC;CHCN
– Nhà trường trang bị 06 bình xịt và được đặt ở những nơi cơ nguy cơ phát cháy cao cụ thể:

+ 01 bình được treo ở gần thư viện, phòng đọc.

+ 02 bình được treo ở khu lớp học.

+ 02 bình được treo ở khu nhà hiệu bộ

– Thang sắt; xô, cuốc, xẻng.

– Nhà trường có téc đựng nước và có sẵn 02 nguồn nước để phục vụ sinh hoạt và phục vụ công tác PCCC khi có hỏa hoạn.

Kết quả triển khai, thực hiện
– Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Mường Sang thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác PCCC, đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn xã, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC đã được đẩy mạnh và quan tâm.

– Nhà trường đã thực hiện thành lập Ban chỉ đạo PCCC, củng cố xây dựng lực lượng PCCC tại nhà trường và phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC khi có hỏa hoạn xảy ra trong nhà trường cũng như trên địa bàn xã.

– Lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC của nhà trường theo quy định.

– Từ đầu năm học 2016 – 2017 đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa để xảy ra vụ hỏa hoạn nào.

Phương hướng trong thời gian tới.
– Tiếp tục tuyên truyền công tác PCCC,CNCH đến toàn thể CBGV, NV trong nhà trường.

– Nghiêm tục thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà trường để kịp thời phát hiện như hư hỏng để sửa chữa, thay thế kịp thời.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về công tác PCCC, CHCN năm 2016 của trường Tiểu học Mường Sang. Xin kính trình./.

Nơi nhận– Phòng GD&ĐT (b/c)
– Lưu

HIỆU TRƯỞNG