Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TRƯỜNG TH MƯỜNG SANG

Số: 06/KH-THMS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Sang, ngày 08 tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH
Hành động tăng trưởng xanh
Trường Tiểu học Mường Sang giai đoạn 2018 – 2020

Thực hiện Công văn số 04/KH-PGD&ĐT ngày 02/01/2018 của phòng GD&ĐT Mộc Châu về hành động tăng trưởng xanh ngành GD&ĐT giai đoạn 2018 – 2020,
Trường Tiểu học Mường Sang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh, qua đó vận dụng vào quá trình công tác, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng công tác, chất lượng dạy và học hàng năm.
2. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp ở các khu vực làm việc, lớp học, khuôn viên của nhà trường, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong nhà trường.
2. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nghiên cứu, ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy những hình thức và PPDH tích cực, thực hiện lồng ghép các nội dung tiết kiệm năng lượng, bảo vệ mội trường trong dạy học và tổ chức các hoạt động GDNGLL.
3. Tổ chức phong trào trồng hoa, cây cảnh, xây dựng vườn hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong nhà trường. Phấn đấu 100% các lớp học, phòng làm việc trong nhà trường có cây xanh trồng trong và ngoài.
3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS thông qua các hoạt động trải nghiệm: tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch sinh thái, cộng đồng, mô hình “Siêu vườn trường” tại các điểm tham quan trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức và tuyên truyền phát động phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, phong trào tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí với các hàng hóa và điện nước, giấy.
5. Thực hiện giữ vệ sinh các công trình vệ sinh trong nhà trường đảm bảo vệ sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường trong nhà trường.
2. Đưa việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng tháng đối với CBGV, NV trong nhà trường.
3. Thực hiện chế độ báo cáo với phòng GD&ĐT theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hành động tăng trưởng xanh của trường Tiểu học Mường Sang giai đoạn 2018 – 2020, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận :
– Chi bộ
– BGH
– Lưu trường HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuý